apple watch on pricespy

apple watch on pricespy

What did you think of that?

apple watch on pricespy
pound weak against the euro